Flerårsplan med budget Upplands Väsby 2016-2018

Varje år beslutar kommunfullmäktige i Upplands Väsby om en flerårsplan med budget. Den bygger på tidigare flerårsplaner, gäller för tre år framåt och är väldigt viktig för att vi ska kunna planera våra verksamheter och för att du som företagare och/eller väsbybo ska få så bra service som möjligt. I arbete med budgeten tittar kommunfullmäktige på en mängd olika saker, bland annat hur det ekonomiska läget i kommunen ser ut, t ex hur många som bor i Väsby de kommande åren och hur stora skatteintäkterna kan bli. Dessutom tittar man på de områden och saker som kommunfullmäktige vill satsa på, t ex skolan och bygga nya bostäder.

I flerårsplanen 2016-2018 finns följande områden:

Kunden i fokus

Kommunfullmäktiges mål: Medborgare och kunder ska uppleva att de tjänster kommunen finansierar har hög kvalitet.

Kunskap och Lärande

Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska, oavsett regi, säkerställa en likvärdig skola med demokratiska värderingar och höga kunskapsresultat, vilket ska leda till fortsatta studier, livslångt lärande och framtida arbete.

Mångfald

Kommunfullmäktiges mål: Utbudet av välfärdstjänster och bostäder ska präglas av en mångfald utförare och aktörer som alla erbjuder hög kvalitet.

Trygghet och hälsa

Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv.

Miljö och klimat

Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska.

Hållbar tillväxt

Kommunfullmäktiges mål: Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo, verka och utvecklas i kommunen.

Näringsliv och arbete

Kommunfullmäktiges mål: Genom att erbjuda en gynnsam miljö för företag med stort fokus på samverkan och en god service skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och en god lokal arbetsmarknad.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål: Kommunkoncernen och dess samarbetspartners ska vara attraktiva arbetsgivare med stolta medarbetare samt präglas av hög kompetens och ett gott bemötande.

Ekonomiskt resultat

Kommunfullmäktiges mål: Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5% av skatteintäkterna.

Kvalitet och effektivitet

Kommunfullmäktiges mål: Kommunalt finansierade tjänster ska utföras på ett effektivt sätt, med en hög kvalitet till en rimlig kostnad.

 

www.upplandsvasby.se/flerarsplan kan du se Flerårsplanen i sin helhet och också se kortare filmklipp om varje innehållspunkt.