Samarbete näringslivet och kommunen

Tillsammans med Upplands Väsby kommun driver Väsby Promotion flera olika projekt. Det handlar om etableringsservice, samarbete skola-näringsliv, bidra till att företagen sänker sin klimat-/miljöpåverkan och stärka Väsby som etableringsort.

En viktig funktion för Väsby Promotion är att underlätta kontakterna mellan näringsliv och kommun. Underlätta i den meningen att hänvisa till rätt person men också genom att Väsby Promotion själva för en dialog och skapar forum för diskussion med relevanta tjänstemän och politiker i olika frågor.

Väsby Promotion har också till uppgift att fungera som en kanal för påverkan där näringslivet ges möjlighet att lämna åsikter och diskutera den lokala utvecklingen i Väsby med särskilt fokus på företagande och entreprenörskap. Inom ramen för detta svarar Väsby Promotion på remisser och lämnar utlåtanden och förslag i samband med planering och utveckling av Upplands Väsby kommun.

DIALOG NÄRINGSLIV OCH KOMMUN
En god och nära dialog med näringsliv och kommun är en del i arbetet att utveckla Väsby till en attraktiv plats att bo och verka i. Under året har vi tillsammans med kommunen gjort företagsbesök, välkommenbesök för nyinflyttade verksamheter samt besök kopplade till miljö- och klimat. Vi för ständigt en dialog om aktuella frågor där Väsby Promotion kan stötta och bidra till att utveckla kommunen ytterligare inom olika områden.

SKOLA OCH NÄRINGSLIV
I projektet skola och näringsliv har vi arbetat med Yrkeskaravanen, som har syftat till att inspirera eleverna till framtida yrkesval genom att lyssna till företagsprofiler från olika branscher som har delat med sig av sina erfarenheter och vilka vägval de har gjort för att komma dit. En uppskattad insats som har vidareutvecklats till en Arbetsmarknadsdag som kommer att äga rum under hösten 2018. Väsby Promotion kommer även fortsätta det goda samarbetet med Väsby Nya Gymnasium och Ung Företagsamhet för att stimulera företagande i kommunen. Kommunen och näringslivet är överens om att skolan är ett prioriterat område.

Samarbetet har hittills bidragit till bl.a. följande:

  • Ett seminarium för lärarstudenter kring företagande och entreprenörskap
  • En kurs för gymnasieelever i företagande och starta eget
  • En informationsträff för avgångsklasserna på gymnasiet för att förbereda eleverna för arbetslivet
  • En yrkesmässa med fler än 100 olika yrken representerade
  • Samarbetsråd för alla förskolor- och grundskolor
  • Rekryterings- och jobbsökardagar för avslutningseleverna på gymnasiet
  • Arbete med jobbskuggningsplatser på företag för åk 8 samt 9

KLIMATAVTAL VÄSBY
Under 2010/2011 inledde Väsby Promotion och kommunen ett samarbete kring energi- och klimatarbetet samt transportområdet med syfte att få fler företag att engagera sig i miljöfrågorna. Läs mer här.

FÖRETAGSBESÖK
Väsby Promotion arrangerar företagsbesök för medlemmarna och för politiker i syfte att främja dialog och öka kunskapen gällande företagsvillkor inom olika branscher. Tillsammans med kommunen har vi även arrangerat välkommenbesök där Väsby Promotion tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och kommunens Näringslivschef besöker företag som nyligen flyttat till kommunen.

DIALOGDAGEN 
Väsby Promotion arrangerar årligen tillsammans med kommunen ett dialogmöte där näringsliv, kommuntjänstemän och kommunstyrelsen medverkar. Vi tar upp högaktuella ämnen som rör näringsliv och kommun med exklusivt inbjudna deltagare. 

Väsby Promotion har en pådrivande roll i samhällsutvecklingen genom engagemang i skola, klimat, etablering, marknadsföring m.m. och fungerar som representant och kanal för näringslivet i Väsby.

UPPHANDLING

För att hålla koll på upphandlingar från alla offentliga myndigheter:
http://www.opic.com/ Opic är den centrala databas som samlar alla pågående upphandlingar för samtliga offentliga myndigheter (Kommun, myndigheter ex Swedavia, Tull, sjukhus, landsting, polis, försäkringskassan etc. Ja samtliga som omfattas av LOU lagen om offentlig upphandling).  Här kan du som företagare se samtliga pågående upphandlingar kostnadsfritt utan inloggning i hela landet/ länet.

Här kan du skapa ett konto för att bevaka upphandlingar inom ett specifikt område. Bevaka gärna om grannkommunerna är i behov av tjänster som du  kan leverera?

För att bevaka upphandlingar från Upplands Väsby Kommun eller Väsbyhem:
http://www.kommersannons.se/ Kommers är ett upphandlingsverktyg och här annonseras upphandlingar för Upplands Väsby Kommun och Väsbyhem. Det finns ca 3 st upphandlingsverktyg på marknaden. Opic/Tendsign, Kommers och E-avrop. I stort sett alla offentliga verksamheter har någon av dessa system för att göra upphandlingar i. www.opic.se samlar dock upp annonser från samtliga av dessa system så man missar inget om man håller koll här. Vill man bara bevaka Upplands Väsby så räcker det med att kostnadsfritt skapa ett konto på www.kommersannons.se . För att lämna anbud i en upphandling som Upplands Väsby Kommun eller Väsbyhem annonserat behövs ett inloggningskonto på Kommers.

På Upplands Väsby kommuns hemsida http://www.upplandsvasby.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop.html kan man också se alla pågående upphandlingar.På Väsbyhems hemsida annonseras också pågående upphandlingar: http://www.vasbyhem.se/artikel/upphandlingar

www.vasbyhem.se

Hjälp stöd och frågor kring upphandlingar:
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/ här kan leverantörer ställa frågor. Upphandlingsmyndigheten vänder sig både till upphandlande myndigheter och leverantörer för stöd. Vad är en upphandling? Vad innebär lagom om offentlig upphandling? M.m. Mycket bra hemsida, rekommenderas!

Fråga till kommunens upphandlingsenhet ställs med fördel via e-post till upphandling@upplandsvasby.se eller ring Väsby direkt 08-590 970 00 och fråga efter upphandlingsenheten.

NYHET
Nu kan du som företagare få hjälp och rådgivning inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling). Gäller även för icke medlemmar. Vid flera tillfällen kommer Väsby Promotion ha representanter från Upplands Väsby kommuns upphandlingsenhet på plats på Kanalvägen 10 C. Se under våra aktiviteter för aktuella datum, eller kontakta oss.