Samverkan kommun näringsliv

Kommunlogga blå-silverSamverkan utgör kärnan i Väsby Promotions medlemsverksamhet och präglar i hög grad Upplands Väsby som kommun. Väsby Promotion och kommunen driver ett antal samverkansprojekt inom ett flertal områden, vilka variera från år till år. I detta arbete inbjuds oftast de medlemmar som har ett intresse eller kunskap inom respektive område att delta. Nedan följer exempel på samverkansprojekt.

Klimatavtal

Under 2010/2011 inledde Väsby Promotion och kommunen ett samarbete kring energi- och klimatarbetet samt transportområdet med syfte att få fler företag att engagera sig i miljöfrågorna.

Klimatförändringar är långsiktigt den största utmaningen som Upplands Väsby står inför, liksom resten av Sverige och världen. Upplands Väsby vill bli en av landets ledande kommuner när det gäller åtgärder för att minska klimatpåverkan. Därför är klimat- och hållbarhetsaspekterna centrala liksom transportområdet och samverkan med lokala näringslivet en förutsättning för att kunna nå ambitionerna inom miljöområdet.

I Upplands Väsby har dessutom näringslivet och kommunen ett gemensamt mål att öka den lokala attraktionskraften och bidra till att företagsklimatet tillhör de tio bästa i landet. Kommunen och näringslivet samverkar redan idag för att få fler människor och företag att flytta till Upplands Väsby. Ett område som blir allt viktigare för att nå denna ambition är samverkan mellan kommunen och näringslivet för att skapa en bra miljö för invånare, företagare och medarbetare i företagen.

Klimatavtal Väsby

Fler än 50 företag har skrivit på och vi kommer inom kort presentera ett klimatbokslut för att sammanfatta den första delen av projektet. Nästa steg är att arbeta mer inom nätverket, utbyta erfarenheter, lyfta goda exempel, lära sig mer om hur man som företag kan skapa lönsamhet tack vare sitt energieffektiviseringsarbete. Vill du också medverka eller har erfarenheter du vill dela med dig om, kontakta Anna-Karin Steén, anna.steen@vasbypromotion.se

Information om Klimatavtal Väsby här>>>

Infoblad om Klimatavtal att skriva ut

Teckna avtal

Hur man skriver sin företagspresentation

Mall att fylla i 

Gemensam webbplats för näringslivet/kommunen

Väsby Promotions webbplats ska fungera som en samlingsplats för det som rör det lokala näringslivet, företagande och entreprenörskap i Upplands Väsby. Webbplatsen ska bland annat:

  • Samla nyttig information och service som underlättar företagens vardag.
  • Fungera som en ingång för nya företag som vill etablera sig här eller i regionen och som söker lediga lokaler och mark.
  • Attrahera utländska företag till att etablera sig i Stockholmsregionen.
  • Vara en ingång för människor som funderar på att starta eget och för nystartade företag.
  • Bidra till att skapa ett positivt företagsklimat och bidra till att öka imagen för platsen Upplands Väsby.
  • Synliggöra det som sker i Väsby och det som kommunen och Väsby Promotion gör för företagen.

Hör gärna av dig till Väsby Promotion med dina synpunkter på webbplatsen: info@vasbypromotion.se

Skola-näringslivsprojekt

Skolan är utpekat som ett särskilt viktigt område som Väsby Promotion är engagerat i. Projektet, som nystartades hösten 2013, bygger på att främja samarbete och samverkan mellan skola och näringsliv. Målet är att få till stånd ett samarbete mellan skola och näringsliv som gynnar båda parter. Väsby Promotion kommer att spela en central roll i att matcha behov och efterfrågan samt att lyfta och marknadsföra goda exempel.

Regelkommissionen

Kommunen vill tillsammans med näringslivet underlätta för företagarna när det gäller tillstånd och bygglov.

Tillstånd miljö och hälsa

En regelkommission är tillsatt och deras uppgift är att se över tillståndshanteringen och se vad man kan göra för att underlätta för företagarna. Man bjuder in företagare från olika branscher på mötena och sedan har man uppföljning kontinuerligt.