Väsby bäst i Sverige på att inkludera medborgare i kommunens utveckling


Postad 12 februari 2016

MedborgardialogHur ska den nya parken se ut? På vilket sätt ska kommunen tackla klimatförändringarna? Hur bör Väsbys framtida skolor utformas? Det gemensamma svaret är att tidigt inkludera medborgarna i beslutsprocessen med hjälp av medborgardialog. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har publicerat resultatet i rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Upplands Väsby kommun rankas nu högst när det har mätts hur möjligt det är för medborgarna att delta i kommunens utveckling.

– Kommunen har under många år arbetat systematiskt med medborgardialoger och att kommuninvånarna ska medverka och delta i kommunens utveckling. Att vi nu rankas som nummer ett i Sverige är ett mycket gott betyg och vi vill fortsätta att utveckla dialogerna för att nå ut till fler invånare. Det är glädjande att kommunens långsiktiga satsning på medborgardialoger uppmärksammas på detta sätt, säger Roland Storm (VB), kommunalråd Upplands Väsby.

Genom dialoger eftersträvar Upplands Väsby kommun att öka delaktigheten bland medborgare för att skapa större tillit till kommunen. Återkoppling är en viktig del i arbetet och metoden eftersträvar att ta tillvara på åsikter och tankar, vilket även kan fungera som underlag för olika kommunbeslut.

Om medborgardialog i Upplands Väsby 
Upplands Väsby har sedan 2009 använt sig av olika former av medborgardialog för att skapa kontaktytor i kommunen mellan medborgare, tjänstemän och politiker för att eftersträva ökad förståelse och delaktighet. Uppemot 160 dialoger i varierande storlek har hittills genomförts.

För mer information:

Roland Storm (VB), kommunalråd Upplands Väsby: 073-910 42 40
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

234 av Sveriges kommuner har frivilligt valt att utvärdera sin verksamhet genom att ta fram och jämföra resultat för att lära sig och utvecklas. Ambitionen är att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. I KKiK redovisas resultat inom fem områden, utifrån ett fyrtiotal olika mått. Måttens syften är att de bland annat ska kunna användas som en del av kommunens styrning och verksamhetsutveckling, samt i dialog med invånare. De fem områden som mäts är: tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och information, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.