Väsby Promotion

Väsby Promotion är en fristående ideell förening som ägs och finansieras av sina medlemmar, stora och små företag, föreningar och offentlig verksamhet. Vi arbetar för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för företagande och entreprenörskap i Väsby. Det gör vi genom att erbjuda en mötesplats och ett nätverk för idé- och affärsutbyte, kunskap och påverkan, men också genom att fungera som företagens dörröppnare och representant i näringslivs- och utvecklingsfrågor i Väsby.

Mål

Det yttersta och övergripande målet med Väsby Promotions verksamhet är att bidra till ökad tillväxt genom att fler människor ges bästa tänkbara förutsättningar för att starta och driva företag, arbeta och verka i Väsby.

Medlemskap

Som medlem i Väsby Promotion har du en lång rad fördelar som direkt och indirekt gynnar din verksamhet och företaget du arbetar på. Allt vi på Väsby Promotion arbetar med har till syfte att på olika sätt gynna och förenkla företagande i Väsby och som medlem har du tillgång till hela paletten av insatser:

Nätverket

Hjärtat av Väsby Promotion utgörs av nätverket av medlemmar och sponsorer. Inom ramen för detta bjuder vi in till en rad mötesplatser där du som företagare knyter nyttiga kontakter och får stöd i att utveckla din verksamhet. Mötesplatserna består av företagsträffar, erfarenhets- och utvecklingsgrupper, kurser, seminarier med mera.

Träffarna är också till för att företagen ska träffa politiker och tjänstemän i kommunen och andra offentliga verksamheter för att skapa större förståelse och kunskap om vilken nytta man kan ha av varandra. Detta har spelat en viktig roll i framväxten av det mycket goda företagsklimat som rådet i Väsby.

Flera av träffarna är det våra medlemsföretag som arrangerar, vilket bidrar stor till att medlemmarna verkligen lär känna varandra och verksamheterna i Väsby.

De aktiviteter vi erbjuder varierar från år till år beroende på vad det är som efterfrågas. Det innebär att en del aktiviteter sker regelbundet medan andra kan vara av engångskaraktär. Det är medlemmarnas behov och önskemål som ligger till grund för de aktiviteter vi arrangerar.

Företagsträffarna är öppna för alla företag, föreningar och offentlig verksamhet med medlemmar har alltid förtur och är automatiskt inbjudna till samtliga träffar.

Medlemmar har dock alltid företräde och blir automatiskt inbjudna till samtliga aktiviteter.

Kunskap och utveckling

En av Väsby Promotions viktigaste medlemsuppgifter är att bidra med kunskap och möjlighet till utveckling för företagare.

Vi arrangerar en rad frukostmöten och seminarier under året med olika teman som är kostnadsfria för medlemmar. Teman för seminarier kan vara allt från skattefrågor och redovisning, till varumärkes- och exportfrågor. Dessa brukar vara mycket välbesökta och uppskattade.

 

Väsby Promotion arrangerar också Erfa-grupper, där företag och företagare inom närbesläktade verksamhets- och kompetensområden möts för att diskutera och utbyta erfarenheter. Finns det önskemål eller behov av en fördjupning inom ett tema kan en föreläsare bjudas in.

Varje år arrangerar Väsby Promotion ”Näringslivsdagen” där företag från hela Väsby bjuds in att lyssna på olika föredrag med spännande föreläsare och mingla. Här knyts varje år många nya kontakter och är starten på framgångsrika kund- och leverantörsrelationer.

Stöd och rådgivning

Väsby Promotion fungerar i mångt och mycket som en serviceorganisation för näringslivet och hjälper företag och entreprenörer i en rad frågor. Ofta handlar det om att ge allmän information och fakta om det lokala näringslivet, ge stöd och råd kring företagande samt förmedla kontakter med andra lokala företagare. Väsby Promotion vägleder och fungerar som ett stöd till företag som vill etablera sig i Väsby att hitta lämpliga lokaler eller mark.

Chans att påverka

Väsby Promotion innebär en unik möjlighet för dig som medlem att vara med och påverka Väsbys utveckling. Vi skapar många möjliga kontaktytor mellan kommun och näringsliv för konstruktiv och framåtblickande samverkan.

Att Väsby utvecklas och ständigt ökar sin attraktivitet är av stor betydelse för det lokala näringslivet; företagare är ofta till stor del också boende i Väsby, många företag bedriver lokal handel och service och vill rekrytera de bästa talangerna som vill arbeta i attraktiva miljöer och områden med bra kommunikationer.

Mot bakgrund av detta är det viktigt att Väsby erbjuder goda boendemiljöer, bra kommunikationer, närservice som butiker, kaféer och restauranger, god samhällsservice som skola och barnomsorg samt vackra och trygga omgivningar m.m. Kort sagt att Väsby ständigt utvecklas och är en attraktiv kommun att bo och arbeta i. Väsby Promotion har en pådrivande roll i nämnda samhällsutveckling genom sitt engagemang i aktuella frågor och fungerar som representant och kanal för näringslivet i Väsby.

Bland annat arrangerar Väsby Promotion tillsammans med kommunen årligen ett möte kring ”utvecklingsstrategin för Väsby” där näringsliv, kommuntjänstemän och kommunstyrelsen medverkar.

Väsby Promotion fungerar också som en remissinstans i frågor som rör Väsbys stadsutveckling med särskilt uppdrag att se till näringslivets behov och intressen. I detta bjuds medlemmar aktivt in för att lämna synpunkter.

Skolan är ett annat samhällsområde där medlemmar och näringsliv bjuds in att påverka. Tillsammans med Väsby Promotion pågår ett projekt med syfte att främja samverkan och utbyte mellan skola och näringsliv och få till stånd ett samarbete som gynnar båda parter, dvs. både näringsliv och skola, och långsiktigt stärka skolan i Väsby. Bland annat kommer Väsby Promotion matcha behov och efterfrågan samt att lyfta och marknadsföra goda exempel när det gäller samverkan mellan skola och näringsliv.